تیم مهر پدیده امرتات

"با تیم ما بهتر آشنا شوید"

آقای امیری مقدم

مدیر عامل

داخلی 222

23

آقای توکلی

مدیر مالی​

داخلی 111

آقای شرفی

مدیر فروش

داخلی 333

آقای حقیقت منش

مدیر بازرگانی

داخلی 125

28

خانم یغمایی

حسابدار

داخلی 102

آقای عبدالهی

حسابدار

داخلی 103

خانم هدایتی

حسابدار

داخلی 115

34

خانم عرب

حسابدار

داخلی 130

خانم ولی زاده

دفتردار

داخلی 101

خانم هور

منابع انسانی

داخلی 212

07

خانم یوسفی

پشتیبان فروش

داخلی 120

خانم آریاپور

پشتیبان فروش

داخلی 313

خانم آقا محمدی

فروش و پشتیبان فروش

داخلی 210

12

خانم گرجی

فروش

داخلی 107

آقای طالعی

فروش

داخلی 118

خانم مرضیه سالکی

فروش

داخلی 113

20

آقای دستی

فروش

داخلی 123

خانم طاهونه

فروش

داخلی 114

خانم فاطمه سالکی

وصول مطالبات

داخلی 109

03

آقای کلباسی

فروش

داخلی 122

خانم افروزه

فروش

داخلی 106

آقای وکیلی

فروش

داخلی 230

01

آقای نظری

فروش

داخلی 124

خانم مصوم زاده

فروش

داخلی 118

خانم زنده دل

تدارکات

داخلی 104